Aktuální opatření pří pořádání sportovních podniků – COVID 19

Sportovní akce mimo uzavřené areály:

Rally, Vrchy, Enduro, přírodní okruhy, Trial a Mototuristika.

Pořadatelé jsou povinni zpracovat „Provozní řád“ bezpečnostních opatření, které jsou potřeba dodržet v průběhu konání podniku. Podniky jsou realizovatelné za dodržení níže uvedených podmínek a předepsaných opatření. Vedle veškerých doporučení, která jsou uvedena v následujícím textu, předpokládáme řádné nošení roušek, zabezpečení čisticích a dezinfekčních prostředků v souladu s nařízeními platnými v daném okamžiku.

Doporučení před konáním sportovního podniku

Organizátor je povinen o všech opatřeních informovat na svých internetových stránkách a využít rozhlasu v dotčených obcích, tak aby byla zajištěna maximální informovanost obyvatel před konáním podniku. V rámci průjezdu obcemi při konání těchto podniků projít trať s odpovědným zástupcem obce a případně se dohodnout na stanovení dalších opatřeních. Mimořádně důležitá je i komunikace se zdravotnickým personálem: opatření na místě v příčinné souvislosti s požadavky COVID 19 (dohoda se zdravotnickým personálem, který bude zasahovat během podniku).

Postup přihlášení na podnik

Organizační výbor musí klást důraz již při vydání zvláštních ustanovení na elektronickou komunikaci a elektronickou vývěsku. V ZU je povinnost oznámit adresu, kam je možné doručit elektronické dokumenty (přihláška, potvrzení přihlášky, prováděcí ustanovení, výsledky atd.). Osobní kontakt by měl být omezen na nejnutnější možnou míru.

Organizace servisního areálu

Organizace servisního areálu Umístění cedulí COVID na příjezdových cestách, které poukazují na mimořádnou situaci a obecná pravidla chování v této situaci. Do servisního areálu nemají přistup diváci. Vstup povolen pouze týmovému personálu a soutěžícím. Maximálně restriktivní omezení přístupu do servisního areálu. Kde je to možné, nedovolit doprovodné osoby s výjimkou doprovodného personálu nutného pro účast v podniku a např. u nezletilého zástupce. V servisních areálech je nutné dodržovat rozestupy min. 2 m. Kde je to možné, otevřít všechny plochy, které jsou k dispozici, aby bylo možné poskytnout týmu např. 30 m2 ohraničeného prostoru na odstavení vozu a stanů / karavanů. Plocha pro zázemí týmu – 3x šířka, 1,5 délky nákladního vozidla. Kde je to možné, rozšířit rozhlas, aby dosahoval i do těchto míst.

Opatření pro administrativní a technickou přejímku podniku

Vytvořit časový plán po uzavření příjmu přihlášek např. podle startovních čísel, tak aby nedošlo ke shlukování v místech přejímek. V případě nutnosti a je-li to možné, stanovit podstatné prodloužení časů přejímek. Vyvolávání soutěžících pomocí rozhlasu v servisním areálu na přejímku, pokud je instalován. Zároveň zvětšit místa přejímek, aby bylo možné dodržet co možná největší rozestupy mezi činovníky, kteří při přejímkách pracují. Na technických přejímkách vytvořit bezkontaktní místa pro kontrolu nutné dokumentace a bezpečnostního vybavení soutěžících (přilby, kombinézy, rukavice) Zajistit ochranné vybavení a dezinfekce pro technické komisaře a jejich pomocníky. Rozprava s jezdci elektronickou cestou zveřejněná na oficiální elektronické vývěsce.

Opatření během konání sportovního podniku

Omezit počet osob v předstartovním prostoru, startovním prostoru v servisních zónách a místech, kde se zobrazují výsledky a jiné informace (např. 2 činovníci a 1 osoba na tým) Neorganizovat tiskové konference po závodních jízdách, program podniku nebude obsahovat konání slavnostních startů a slavnostních vyhlášení. Motorsport není kontaktní sport. Závodníci stále musí nosit předepsané ochranné oblečení (přilba, kombinéza, rukavice). Vytvoření dostatečného vymezeného prostoru pro účastníky závodu, zástupce týmů a činovníky k pozorování průběhu podniku. Pro diváky platí, že u výše uvedených akcí pořádaných ve volných prostorech budou návštěvníci a příchozí informováni o bezpečnostních opatřeních vztahujících se k návštěvě podniku pomocí organizátorů, traťových komisařů, informačních tabulí. Počty diváků budou regulovány danými opatřeními v době konání podniku ve vymezených diváckých místech.